Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Quad Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, tel. +48 22 33 67 000, e-mail: daneosobowe@quadgraphics.pl.

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:
1. wysyłanie newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi naszej działalności, produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
2. udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami wykorzystując formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
3. wyświetlanie reklam spersonalizowanych, zapisywanie danych w plikach cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
4. zapewnienie tzw. rozliczalności, czyli wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy określone w przepisach polskiego prawa,
5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach polskiego prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało      brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłania newslettera lub wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Odbiorcy danych, przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT związanych z prowadzeniem naszej strony internetowej, a ponadto do naszej spółki macierzystej – Quad Europe, Inc. z siedzibą w Sussex, USA. Ze  względu na posiadanie wspólnych z Quad Europe, Inc. systemów informatycznych oraz umieszczenie części infrastruktury IT w USA, nie możemy uniknąć przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG. USA nie zostały uznane przez Komisję Europejską za państwo trzecie zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dajemy gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, m.in. w związku ze stosowaniem wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami e-mailowo: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną: Quad Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.